Tilbud

Håndsprit 85%

46,00 kr.

Håndsprit, hånd desinfektion med 85% alkohol, aloe vera og glycerin. 250 ml

På lager

Kategori:

Beskrivelse

Håndsprit 85% fra Rømer bruges til desinfektion af hænderne for at opretholde høj hygiejne.  Med 85% alkohol (ethanol denatueret med 10% isopropanol), vegetablisk glycerin og aloe vera.

Kom lidt håndsprit på hænderne og fordel grundigt, indtil hænderne føles tørre.

250 ml

Aktiv stoffer
• Ethanol 65-90 % CAS-nr. 64-17-5
• Propan-2-ol 5-10 % CAS-nr. 67-63-0

Ingredienser:
Alkohol denat. 85 %
Aqua dem.
Glycerin 4,5 %
Aloe Vera

Produktet er FAREMÆRKET. Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjnene og slimhinderne. Ved utilsigtet indtagelse, skyl munden og drik rigeligt med vand. Kontakt læge.
Undgå øjenkontakt. Ved kontakt med øjnene, skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Opbevares utilgængelig for børn.

Emballagen sorteres som plast og indholdet som farligt affald.