Tilbud

Håndsprit gel Derma

49,00 kr.

Håndsprit gel Derma med 70% alkohol. Den er tilsat glycerin, som modvirker udtørring. 0 % parfume – 0 % farvestoffer.

Deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark og AllergyCertified og kan trygt bruges dagligt. 250 ml

 

På lager

Kategori:

Beskrivelse

Håndsprit gel Derma med 70 vol% denat. alkohol, som hurtigt og effektivt dræber bakterier. Den er tilsat glycerin, som modvirker udtørring. 0 % parfume – 0 % farvestoffer.

Deklareret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark og AllergyCertified og kan trygt bruges dagligt.

250 ml

Aktive stoffer:
• Ethanol 40-60 % CAS-nr: 64-17-5 EF-nr: 200-578-6 Index-nr: 603-002-00-5
• propan-2-ol 5 – <10 % CAS-nr: 67-63-0 EF-nr: 200-661-7 Index-nr: 603-117-00-0

Ingredienser:
Alcohol Denat.
Aqua
Glycerin
Carbomer
Aminomethyl Propanol

Produktet er FAREMÆRKET! Brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern
eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

Opbevares på et godt ventileret sted og køligt. Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt. Opbevares utilgængeligt for børn.
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

Produceret i DK